Доставка и Общи условия

Доставката е БЕЗПЛАТНА при поръчка над 99 лева. При поръчка под 99лв. за гр. София – доставката се изчислява по цени на Еконт. Доставка за населени места извън гр. София – по цени на Еконт. Поръчаните продукти ще бъдат доставени в рамките от 1 до 2 дни за град София, без неделни дни и официални празници.

Доставка в други населени места в България
Поръчаните продукти ще бъдат доставени в рамките до 3 дни за страната. Изключение правят съботните и неделни дни и официалните празници за пратките за страната.
Стойността на доставката зависи от населеното място в България и от поръчаното количество. Можете да направите запитване за стойността на услугата на телефон + 359 882 557 559.

Кампании

10% отстъпка при натрупани 200 лева в количката

12% отстъпка при покупка на 6 различни пенливи вина

(Посочените кампании за отстъпка не важат за артикули в промоция)

Общи условия за уеб сайт Moulin.bg

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уебсайта moulin.bg , наричан за краткост “уеб сайт”, собственост на Мулен ЕООД, наричан за краткост “продавач” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уебсайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “потребител”.
Използвайки moulin.bg за покупко-продажба на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Данни за Продавача

 • Мулен ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: град София, бул. Д-р Петър Дертлиев №4,
 • Данни за кореспонденция: град София, бул. Д-р Петър Дертлиев №4, office на moulin.bg, телефон + 359 882 557 559,
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 201298085,
 • Регистрация по ЗДДС: BG 201298085.

Продукти

 • Продуктите на Мулен ЕООД могат да бъдат поръчвани и получавани само от лица над 18 годишна възраст. Продавачът си запазва правото да отказва поръчки на лица под 18 години.
 • Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия уебсайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт е неточни или непълна. Мулен запазва правото си да поправям грешки и/или да обновява съдържанието на уебсайта по всяко време без уведомление.

Поръчки

 • Продавачът се стреми да поддържа пълна наличност от предлаганите артикули. При липса на някой продукт, продавачът уведомява потребителя в рамките на 1 (един) работен ден след получаване на заявката. Уведомлението може да бъде направено чрез обаждане на посочения телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл.
 • При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката и невъзможност да се получат коректни данни, Мулен ЕООД чрез bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Потребителите имат възможност да закупят продуктите на уеб сайта без да направят регистрация. Създаването на регистрация позволява на потребителите да правят своите поръчки по-бързо и да въвеждат по-малко контактна информация.
 • За всяка направена поръчка служител на Продавача, ще се свърже за потвърждение.

Цени и начин на плащане

 • Всички цени в уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.
 • Цената за доставка се добавя към стойността на поръчката според описаните по-горе условия.

Отказ на заявена поръчка

 • Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • стоката е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към доставчика, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 • Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 /седем/ работни дни.
 • Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана или разопакована , без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Разходите по връщането на стоката са за сметка на купувача. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
 • МУЛЕН ЕООД си запазва правото да откаже приемане на използвана стока по свое усмотрение независимо от дата на нейното закупуване.

Права и задължения на страните

 • Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
 • Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.
 • Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети Мулен ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Мулен ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Лични данни

 • Мулен ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Мулен ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Потребителите се съгласяват, че Продавача има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
 • Мулен ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  – е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
  – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  – Мулен ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 Авторски права

 • Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

Отговорност

 • Мулен ЕООД чрез bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Мулен ЕООД чрез moulin.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Мулен ЕООД.

Промени в Общите условия

 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и. За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.